Voorwaarden

Algemene VoorwaardenAangepast op 20-04-2023

Deze Algemene Voorwaarden van MT Natuurproducten zijn tot stand gekomen door de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisaties  te gebruiken als voorbeeld. Deze algemene voorwaarden zijn iets bijgesteld in verband met het feit dat wij een op zichzelf staande winkel zijn.

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Geschillen

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen

 

 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: MT Natuurproducten


Vestigingsadres: Rinkenslaan 62-A

                                6373 CV Landgraaf (NL)


Telefoonnummer: +31 (0)6 44976148

Bereikbaarheid: zie openingstijden

E-mailadres:  info@mt-natuurproducten.nl

KvK-nummer: 57635358

BTW-identificatienummer: NL157399692B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MT Natuurproducten en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen MT Natuurproducten en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij MT Natuurproducten zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

Het aanbod van MT Natuurproducten zijn onderhevig aan een houdbaarheidsdatum en deze staan op de verpakkingen vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. MT Natuurproducten maakt gebruik van afbeeldingen, deze zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden MT Natuurproducten niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

De priizen staan vermeld inclusief belastingen

De eventuele kosten van aflevering

De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn. Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht

De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst

De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen MT Natuurproducten de prijs garandeert;

De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is

De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen

De gedragscodes waaraan MT Natuurproducten  zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

  

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Een bestelling op “productoverzicht” wordt gezien als overeenkomst en dient geheel met naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres ingevuld te worden en ondertekent met paraaf.

Indien MT Natuurproducten op grond van onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits verpakking  ongeopend en verzegeling niet verbroken is. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.  Bij een geopende verpakking of verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u nogmaals 14 dagen om uw producten retour te sturen. Om gebruik te maken van dit recht kunt u met ons contact opnemen via info@mt-natuurproducten.nl en van daaruit verdere instructies ontvangen.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, in gaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

MT Natuurproducten kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten (niet accepteren) voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt omdat de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, (zie artikel 6) heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

die door MT Natuurproducten tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (artikel 6)

Die duidelijk persoonlijk van aard zijn

Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Die snel kunnen bederven of verouderen (onhygiënisch gebruik en/of houdbaarheidsdatum verlopen is, verkeerd bewaren van product)

Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft

 

Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

MT Natuurproducten staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door MT Natuurproducten, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover MT Natuurproducten kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

MT Natuurproducten zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van het geen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om na overleg een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de koper.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen via overboeking van de eigen bank, iDeal of  PayPal,  te worden voldaan (met Paypal betalen dient u zelf een Paypal-account te hebben). Indien overeengekomen telefonisch, mondeling, of schriftelijk via  bestelformulier of e-mail, kan er ook een factuur via e-mail verzonden worden of met de producten mee gegeven/verzonden worden, en deze dient dan binnen het termijn van 14 dagen betaald te worden naar NL89 INGB 0006 8949 24 o.v.v. factuurnummer t.n.v. MT Natuurproducten conform artikel 6 lid 1. In de winkel dient men contant of via pin te betalen. Via overboeking ter plekke is ook mogelijk, maar dan o.v.v. factuurnummer die dan ter plekke bekend wordt gemaakt.

Het niet voldoen van betaalverplichtingen kan leiden tot het opschorten van verzenden/leveren van de bestelde producten of bij al geleverde producten, het inschakelen van een incassobureau.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft MT Natuurproducten behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

MT Natuurproducten staat altijd open voor vragen, opmerkingen, klachten en feedback.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij MT Natuurproducten, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, via info@mt-natuurproducten.nl.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de klant zo snel mogelijk geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Mocht het zo zijn dat MT Natuurproducten en u als consument de klacht niet kunnen oplossen zullen we ons gezamenlijk wenden tot MT Natuurproducten in Oostenrijk.

 

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Afwijkende bepalingen zie:

Disclaimer en Aansprakelijkheid,

Privacybeleid

Gebruik van onze webshop en bestellingen plaatsen

Gebruiks- en bewaaradviezen

                                                                                                                                                                            

Openingstijden

Ma-vr: 10:00 - 16:00

KvK: 57635358                     

BTW: NL001821575B62

@ MT Natuurproducten NL

Copyright © All Rights Reserved.

Laatst bijgewerkt op 20-4-2023